CESTA II. TRIEDY

03.02.2017

Povedzeme si niektoré základné parametre, aké má splňať cesta II. tredy. Rozdelenie cestných komunikácií z hľadiska dopravného významu cestnej siete vyplýva z aktualizovanej STN 736101. Na rozdelenie cestných komunikácií z hľadiska dopravného významu nadväzuje návrh nového číslovania ciest ( pozri ďalej ). a) Podľa dopravného významu (v zmysle STN 736101) sa cestné komunikácie delia na:

- diaľnice "D"

- rýchlostné cesty "R"

- cesty I. triedy

- cesty II. triedy

- cesty III. triedy

Cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

https://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/koncepcia/03_cesty.pdf  :

"Cesty II. triedy - cesty, ktoré majú význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi. Zabezpečujú vzájomné prepojenie miest okresného významu". Cesty II. triedy môžu začínať a končiť na štátnej hranici, na cestnej komunikácii vyššieho, alebo rovnakého dopravného významu ( cesta nižšieho čísla ). Začiatok staničenia je vždy na štátnej hranici , na cestnej komunikácii vyššieho, alebo rovnakého dopravného významu ( cesta nižšieho čísla ). Rozsah cestnej siete II. tried predstavuje k 1.1.2005 - 3 729,028 km, čo predstavuje 20,97 % z celkového rozsahu cestnej siete.Základnou kategóriou pre cesty II. triedy je kategória C 9,5/80,70,60. V prípade že táto svojou výkonnosťou nepostačuje, je možné použiť kategóriu C 11,5/80,70,60, prípadne až štvorpruhovú kategóriu C 22,5/100,80,70, t.j. detto ako u ciest I. triedy.

Cesty II. triedy po pretriedení v roku 2003 ( pred ich delimitáciou na VÚC ) už neplnia funkciu medzinárodných cestných ťahov ( "E" ), túto funkciu prevzali cesty vyššieho dopravného významu, počnúc cestami I. triedy. Z charakteristiky ciest II. triedy vyplýva, že môžu obchádzať mestá a obce v prípadoch ak značná časť dopravy má tranzitný charakter. Obdobne ako u ciest I. triedy, je potrebné analyzovať pred rozhodnutím o preložke - obchvate aká je skladba dopravného prúdu a vplyv ostatnej cestnej siete na jeho skladbu a intenzitu a posúdiť i ekonomickú efektívnosť prípadnej preložky. U značnej časti ciest II. triedy pre pomerne nízku intenzitu dopravy a tým nízku ekonomickú efektívnosť neprichádza preložka či obchvat do úvahy. Obdobne ako u ciest I. triedy je pri uvažovaných rekonštrukciách mostných objektov a úsekov ciest potrebné vziať do úvahy nielen súčasný, ale i plánovaný výhľadový stav cestnej siete ako i rozvoj územia ( priemyselné parky a pod. ).

Pri pohľade na foto terajšieho šírkového usporiadania

musí byť aj laikovi jasné, že púhe rekonštruovanie mosta pri zachovaní pôvodných smerových a šírkových parametrov je krok späť a zmätečným rozhodnutím.

Pre porovnanie, rekonštruovaný úsek na obchvate Košickej Belej

Následujúci obrázok je zhruba z miesta v polovici obrázka mapky pred rozvetvením ľavej križovatky

Požadované šírkové usporiadanie komunikácie priminimálnych požiadavkách na cestu II. triedy.