PREDPISY

Loading

Aby to všetko mohlo fungovať, existujú záväzné technické predpisy a legislatíva, ktorá kladie úlohy a povinnosti majiteľom alebo správcom

Namátkovo niektoré technické predpisy

  1. TP 08/2012 - TECHNICKÉ PODMIENKY PREHLIADKY, ÚDRŽBA A OPRAVY CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. MOSTY vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnosť od: 20.12.2012 https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_08_2012.pdf
  2. TP 08/2013 - TECHNICKÉ PODMIENKY PREHLIADKY, ÚDRŽBA A OPRAVA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. DIAĽNICE, RÝCHLOSTNÉ CESTY A CESTY vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnosť od: 01.12.2013 https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_08_2013.pdf 
  3. TP 12/2013 - TECHNICKÉ PODMIENKY EVIDENCIA CESTNÝCH MOSTOV A LÁVOK vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, účinnosť od: 15.12.2013  https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_12_2013.pdf 
  4. TP 02/2016 - TECHNICKÉ PODMIENKY ZAŤAŽITEĽNOSŤ CESTNÝCH MOSTOV A LÁVOK - vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnosť od: 01.05.2016 https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2016/tp_02_2016.pdf 
  5. CESTY I., II. A III. TRIEDY - Rozdelenie cestných komunikácií z hľadiska dopravného významu cestnej siete vyplýva z aktualizovanej STN 736101. Na rozdelenie cestných komunikácií z hľadiska dopravného významu nadväzuje návrh nového číslovania ciest ( pozri ďalej ). a) Podľa dopravného významu (v zmysle STN 736101) sa cestné komunikácie delia na: - diaľnice "D" - rýchlostné cesty "R" - cesty I. triedy - cesty II. triedy - cesty III. triedy https://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/koncepcia/03_cesty.pdf 
  6. Metodické usmernenie na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie - organizácia dopravného zabezpečenia Údržba a obnova pozemných komunikácií, výstavba náhradných cestných premostení 2011, Piata časť Údržba a obnova pozemných komunikácií, výstavba náhradných cestných premostení, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwippsf__PjRAhVEshQKHXegAvgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.telecom.gov.sk%2Findex%2Fopen_file.php%3Ffile%3Dmdpt%2Fkrizove%2Fmu_odz%2Fpiatacast_udrzba_a_obnova_pozemnych_komunikacii_vystavba_ncp.pdf&usg=AFQjCNEygzdPJ1YGjeLu7GvQmyicazLtYw&sig2=fNn2F_MiaBY6_pW5jB25_w  

Projektová dokumentácia a chaos okolo nej:

Nadmerná preprava - preprava (prípadne jazda prázdneho vozidla alebo súpravy vozidiel) pri ktorej sú prekročené najväčšie prípustné hmotnosti stanovené Nariadením Vlády SR č. 349/2009 Z.z.

Nadrozmerná preprava- preprava (prípadne jazda prázdneho vozidla alebo súpravy vozidiel) pri ktorej sú prekročené najväčšie prípustné rozmery stanovené Nariadením Vlády SR č. 349/2009 Z.z.

  • Výber základných rozmerov a hmotností z Nariadenia Vlády SR č. 349/2009 Z.z.:

https://www.eastwestlogistik.sk/maximalne-rozmery-a-hmotnosti.html   

spustené 4.2.2017 18:00